Geen verzendkosten
Zeer flexibel en meedenkend
Ruim 40 jaar ervaring
Erkend 5-sterrenspecialist

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Tegelmarkt Roeloffzen
Achter de molen 4a
7605 AP Almelo

Inschrijvingsnummer KvK: 74291017

 1. Geldigheid van deze voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en/of opdrachten door ons met kopers aangegaan. In deze voorwaarden wordt onder levering verstaan de levering van goederen en/of het verrichten van diensten.
1.2. Indien de opdrachtgever leverings-, verkoop-, dan wel inkoopvoorwaarden hanteert die afwijken van onze voorwaarden, zullen deze ons niet binden tenzij zij uitdrukkelijk schriftelijk worden geaccepteerd.
1.3. Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van verkoopster heeft gekocht wordt geacht bij eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telefonisch, per fax of op andere wijze opgegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd.

 1. Aanbiedingen

2.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld, zijn alle aanbiedingen, in welke vorm dan ook, door ons gedaan vrijblijvend. Een vrijblijvende aanbieding kan door ons binnen vijf kalenderdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan worden herroepen.
2.2. Wij hebben het recht om een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren. Aanbiedingen of afspraken van vertegenwoordigers of andere personeelsleden binden ons na schriftelijke bevestiging door een daar toe bevoegd persoon.
2.3. Alle door ons in folders, catalogi, offertes etc. vermelde afmetingen, modellen etc. zijn ontleed aan de gegevens van derden en zijn derhalve geheel vrijblijvend en onder voorbehoud.
2.4. Toezending van aanbiedingen en/of prijslijsten verplicht ons niet tot levering.

 1. Afwijkingen

3.1. Geringe afwijkingen in kwaliteit, specificaties e.d., welke uit technisch oogpunt niet kunnen worden voorkomen, dan wel volgens de handelsusances algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond leveren voor reclame.
3.2. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.
3.3. Bij beoordeling van arbeid geldt dat men een betegelde wand van anderhalve strekkende meter moet beoordelen onder normale verlichting. Dus niet onder strijklicht of licht dat contouren extra accentueert. Voor een betegelde vloer gelden dezelfde normen betreft de verlichting, en moet men gewoon rechtop staan om deze te beoordelen.

 1. Annulering en wijziging

4.1. Na ondertekening van de orderbevestiging geldt dat opdrachtgever verplicht is de door hem bestelde goederen af te nemen tenzij uitsluitend schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2. Bij annulering om welke reden dan ook zijn wij gemachtigd alle door ons gemaakte kosten op de opdrachtgever te verhalen zonder dat wij aan hoeven te tonen op welke manier deze kosten tot stand zijn gekomen.
4.3. Tussentijdse wijzigingen van een opdracht of overeenkomst worden slechts na schriftelijke bevestiging onzerzijds geacht door ons te zijn aanvaard.

 1. Prijzen

5.1. Prijzen kunnen door ons gewijzigd worden. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen. Indien zich vervolgens prijsverhogingen mochten voordoen dan behouden wij ons het recht om het prijsverschil aan de cliënt door te berekenen. We zullen dit echter aan de cliënt tijdig door moeten geven, en als het prijsverschil hoger dan 10% is heeft de cliënt het recht om binnen 24 uur na melding hiervan de koop te ontkrachten.
5.2. Kortingen worden per transactie verleend en bieden geen enkel recht op dezelfde korting bij een eventuele volgende transactie.

 1. Levering en zending

6.1. Alle leveringen zijn af ons magazijn te Almelo tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
6.2. De koper dient de goederen binnen 5 dagen na ontvangst name te controleren op beschadigingen of afwijkingen in welke soort dan ook.   
6.3. Het risico van verlies, vernietiging en/of schade aan de goederen gaat over op de koper op het moment van levering.
6.4. Levering vindt plaats op het moment dat de goederen ons terrein respectievelijk ons magazijn verlaten. Bij bezorging geldt dat levering plaats vindt op het moment dat de goederen ons vervoermiddel verlaten.
6.5. Levering geschied op de datum zoals afgesproken met de cliënt, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.

 1. Garantie

7.1. Op nieuwe producten geven wij 2 jaren volledige garantie mits uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen (op fabrieksfouten die wij beoordelen).
7.2. Wij geven 5 jaren coulance garantie het geen inhoud dat onderdelen die in het derde jaar na levering door fabrieksfouten niet meer aan de eisen voldoen door ons geleverd worden tegen een korting van 60%, in het vierde jaar geldt een korting van 40%, en in het vijfde jaar een korting van 20%. In alle gevallen na het 2e jaar is arbeid uitgesloten.
7.3. De garantie vervalt indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde product worden uitgevoerd. Tenzij dit in overleg met ons gebeurt.
7.4. Indien opdrachtgever niet geheel heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, vervallen alle garantievoorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

 1. Reclamaties

8.1. Wat tegels, natuursteen en/of een ander product van deze aard betreft geldt in alle gevallen dat wij op verwerkte materialen geen reclames aanvaarden. De Cliënt dient voor aanvang van de arbeid producten te controleren op juistheid en kwaliteit
8.2. Eventuele reclamaties moeten schriftelijk geschieden, binnen 5 dagen na ontvangst der goederen of verrichting van de diensten. Op een later tijdstip zijn wij niet meer verplicht om de gemelde schade te vergoeden.
8.3. Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor goederen die niet bij ons zijn afgenomen. Ook niet betreft de eventuele werkzaamheden die op welke manier dan ook met deze goederen te maken hebben.

 1. Aansprakelijkheid

9.1. Alleen door ons geleverde zaken, welke tekortkomingen vertonen of gebrekkig blijken te zijn, komen - naar onze keuze - voor herstel, vervanging of restitutie in aanmerking waarvan koper onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het rechtstreekse gevolg zijn van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor wij rechtens aansprakelijk zijn indien en voor zover fouten en/of gebreken onder normale omstandigheden, met normale deskundigheid en bij normale oplettendheid en vakkennis voorkomen hadden kunnen worden.
9.2. Iedere verder aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
9.3. De opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesten, welke door ons mochten zijn ontstaan als direct gevolg of indirect gevolg van vorderingen door derden op ons ter zake van voorvallen, daden of nalatigheid waarvoor wij niet aansprakelijk zijn.
9.4. Wanneer wij tijdens werkzaamheden in een ruimte de muur dusdanig beschadigen dat de schade aan de andere zijde van de muur zichtbaar is zullen wij de schade aan de andere zijde van de muur dusdanig herstellen dat de muur op dat punt weer vlak en strak is. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het stukwerk, behang, sauswerk of een andere muurbekleding in welke zin dan ook.


 1. Eigendomsvoorbehoud

10.1. De eigendom van de zaken gaat van ons over op de koper eerst nadat de koper de koopprijs en al het overige dat zij uit hoofde van deze overeenkomst is verschuldigd aan ons heeft voldaan.

 

 

 1. Betalingscondities

11.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden bij of voor levering, zonder enige korting voor contante betaling.
11.2. In andere gevallen dient betaling te geschieden binnen 8 dagen na de factuurdatum.
11.3. In geval van overschrijding van de betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is de wederpartij gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente plus 2% over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim.
11.4. Alle gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten die wij moeten maken zijn voor rekening van de in verzuim zijnde koper. De opdrachtgever dient de werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten te voldoen. De opdrachtgever dient derhalve de rekening van de advocaat, de procureur en de deurwaarder te voldoen, alsmede alle mogelijke andere gerechtelijke kosten.
11.5. Het is de wederpartij niet toegestaan bij wijze van compensatie betalingsverplichtingen van verkoopster uit andere hoofde van deze overeenkomst in mindering te brengen op hetgeen de wederpartij ter zake van deze overeenkomst is verschuldigd.
11.6. Koper is niet gerechtigd betalingen op te schorten wegens beweerde ondeugdelijke leveringen.

 1. Geschillen en toepasselijk recht

12.1. Op alle overeenkomsten en transacties is het Nederlandse recht van toepassing.
12.2. Alle geschillen en vorderingen, welke tussen ons en de opdrachtgever mochten zijn ontstaan, zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »
Geen verzendkosten
Zeer flexibel en meedenkend
Ruim 40 jaar ervaring
Erkend 5-sterrenspecialist